Separacija Banja Luka

Proizvodni proces separacije je zaokružen u potpunosti. Prirodni šljunak dovozi se sa obale rijeke Vrbas, koja protiče u blizini, transportuje se do koševa separacije, zatim nastupa process pranja i separisanja istog materijala. Na kraju se materijal melje i prosijava – prosipa. Na ovaj način dobijamo prirodni šljunak svih frakcija od 0-31 mm, a po potrebi 0-60 mm, te se iste koriste kako za proizvodnju asfalta, tako i za dobijanje visokokvalitetnog betona i betonskih galanterija.

Ovakva organizacija rada omogućava nam da u svakom momentu dajemo tržištu pouzdanu isporuku pomenutih kamenih frakcija sa svom potrebnom atesnom dokumentaciju.

Na navedenim postrojenjima vrše se dva odvojena procesa i proizvode dvije vrste materijala koji svoju primjenu nalaze u širokoj oblasti građevinarstva pri izgradnji i spravljnju betona asfalta te u završnim radovima u građevinarstvu.

Prvi proces koji se vrši je pranje i separisanje prirodnih frakcija od riječnog šljunka a postupak je da se materijal propušta kroz separaciju i vrši njegovo potpuno pranje i odstranjivanje nečistoća te odvajanje materijala po granulaciji na različitim sitima koji su propisani po standardima u građevinarstvu i definišu se po krupnoći zrna.

Od 2010. godine u sklopu građevinskog preduzeća Grande Trivić doo nalazi se i fabrika za separaciju šljunka.

Fabrika može da proizvede sve vrste separacija, odnosno:

  • Separacija 1: 0 do 4 mm
  • Separacija 2: 4 do 8 mm
  • Separacija 3: 8 do 16 mm
  • Separacija 4: 16 do 32 mm
  • Separacija 5 (iberlauf): dijametra preko 32 mm.
separacija_sljunka_Banja Luka